OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PLATFORME ASTRA AI

1. OPĆE ODREDBE

Operater online platforme “ASTRA AI” (u daljnjem tekstu: “Platforma”) je Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000 (u daljnjem tekstu: “Astra AI d.o.o. ili Operater Platforme”), koji djeluje u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i ovim Općim uvjetima i odredbama (u daljnjem tekstu: “Opći uvjeti”).

Opći uvjeti definiraju prava i obveze ugovornih strana, s jedne strane Operatera Platforme, a s druge strane korisnika usluga koje pruža i provodi Operater Platforme, te određuju način, cijenu, sadržaj i uvjete poslovanja.

Astra AI d.o.o. organizira pristup online alatu nazvanom ASTRA AI, koji korisnicima omogućava pristup alatu koji nudi rješenja matematičkih zadataka uz pomoć umjetne inteligencije, na temelju integracije s ChatGPT, alatom koji pruža Open AI.

Korištenje web stranice i online alata na web stranici smatra se kao pristanak korisnika na ove Opće uvjete. Ne koristite uslugu ako se ne slažete s Općim uvjetima.

Usluge su dostupne svima koji se slažu s Općim uvjetima, koji su javno objavljeni na platformi ASTRA AI.

2. DEFINICIJE

Pojmovi napisani velikim slovima koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

– “Korisnik”, “Klijent”, “Vi”, “Vaš” odnosi se i na fizičke i na pravne osobe koje pristupaju astra.si/ai, komuniciraju s nama na temelju korištenja kontakata platforme i/ili koriste naše Usluge. Korištenje ovih pojmova odnosi se i na druge osobe koje pristupaju ili koriste Usluge i/ili ai.astra.si u vaše ime.

– “Operater Platforme”, “Operater” je odgovoran za uspostavljanje i održavanje platforme koja služi korisnicima za učenje matematike te za naplatu pruženih usluga. Operater Platforme za ASTRA AI je Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matični broj: 9614036000.

– “Pretplatnik” je pravna ili fizička osoba koja sklapa pretplatnički ugovor ili drugi ugovor s Operaterom, obvezujući se koristiti usluge Operatera.

– “Pretplata” je mjesečna ili godišnja vrijednost pretplatničkog odnosa koju pretplatnik plaća Operateru za korištenje usluga Platforme ASTRA AI.

– “Registrirani Korisnik” je netko tko se samoregistrira na Web stranici i ima ograničen pristup zatvorenom dijelu portala.

– “Neregistrirani Korisnik” je osoba koja anonimno i bez korištenja korisničkog imena i lozinke pristupa otvorenom dijelu Platforme.

– “Cjenik” je detaljan popis s kojim Operater određuje vrijednost svakog pretplatničkog paketa i dodatnog plaćenog sadržaja platforme. Operater zadržava pravo nadopuniti ili promijeniti cjenik u bilo kojem trenutku.

– “Usluge” je bilo koja aktivnost koju Astra AI d.o.o. obavlja za pretplatnika. Usluge ne uključuju pitanja i odgovore objavljene u online programu ASTRA AI.

– “ASTRA AI” odnosi se na online alat gdje pretplatnici mogu postavljati pitanja i primati matematičke upute na temelju umjetne inteligencije od Microsofta i Microsoft Azure Open AI Service kao i Desmosa.

– “Platforma”, “Web stranica”, “ASTRA AI” odnosi se na web stranicu/platformu ASTRA AI, sve njene podstranice, poddomene, sadržaj, usluge i proizvode koje nudi (to su: matematičke upute uz pomoć umjetne inteligencije).

– “Ugovor o Pretplati” odnosi se na pretplatnički odnos između pretplatnika i Operatera. Na temelju registracije, pretplatnik stječe pravo na korištenje platforme, do koje se pristupa s email adresom.

– “Sadržaj” odnosi se na informacije, tekstove, aplikacije, videozapise, audio snimke, podatke, dizajn i druge materijale koji su dostupni na Platformi ili koje ASTRA AI na neki drugi način prenosi.

3. RAD PLATFORME

Operater Platforme održava Platformu tako da je općenito dostupna 24 sata dnevno, tijekom cijele godine, ali ne garantira da će uvijek raditi neprekidno ili bez grešaka.

Operater zadržava pravo prekinuti pristup zbog održavanja, koje će se općenito odvijati noću i vikendom. Također, može doći do prekida u pristupu Platformi ASTRA AI zbog operativnih kvarova ili tehničkih pogrešaka opreme s strane Operatera, pružatelja internetskih usluga ili opreme korisnika, za što Operater ne preuzima odgovornost.

Odgovornost Operatera za bilo kakvu štetu ili neugodnosti koje mogu nastati za korisnika zbog tehničkih razloga zbog prekida rada ili otežanog pristupa Platformi ASTRA AI, vezama ili povezanim web stranicama, u potpunosti je isključena.

Korištenjem Platforme slažete se da bez prethodnog pismenog odobrenja nećete kopirati, reproducirati, mijenjati, distribuirati ili javno prikazivati bilo koji sadržaj Platforme.

Odgovornost za pogreške u informacijama pruženim na ovoj web stranici i/ili za bilo koji netočan ili pogrešno shvaćen sadržaj je isključena. Korisnici alata ASTRA AI priznaju i slažu se korištenjem da je alat namijenjen pomoći u učenju matematike.

4. SADRŽAJ PLATFORME

Operater Platforme nastoji korisnicima ponuditi pomoć u učenju matematike.

Operater ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i aktualnost informacija i podataka koje korisnici dobiju putem sučelja za razgovor na Platformi kao i na poveznicama ili drugim povezanim web stranicama.

Odgovornost Operatera za neugodnosti ili štetu koja može nastati korisniku zbog moguće netočne, nepotpune ili na bilo koji način neprikladne podatke ili usluge na Platformi ASTRA AI je u potpunosti isključena. Korisnici koriste sadržaj objavljen na portalu na vlastiti rizik.

5. WEB PROGRAM ASTRA AI

Registrirani korisnici imaju pristup web programu ASTRA AI na web platformi ASTRA AI, koji pruža matematičke upute uz pomoć umjetne inteligencije.

Pružanje odgovora putem programa ASTRA AI omogućeno je putem umjetne inteligencije. Operater Platforme nije odgovoran za točnost odgovora koji daje web program ASTRA AI i u potpunosti je oslobođen bilo kakve neugodnosti ili štete koja može nastati korisniku zbog moguće netočne, nepotpune ili na bilo koji drugi način neprikladne podatke koje pruža ASTRA AI.

Korištenjem programa ASTRA AI, korisnik priznaje i razumije da web program ASTRA AI služi kao pomoć u učenju matematike. Osim toga, korisnik razumije i priznaje da kvaliteta odgovora koji daje ASTRA AI uvelike ovisi o kvaliteti postavljenog pitanja od strane korisnika.

Pretplatom na mjesečnu ili godišnju pretplatu, korisnik stječe pravo postaviti 1,000 pitanja mjesečno u web programu ASTRA AI. Neiskorištena pitanja iz jednog mjeseca ne prenose se u sljedeći mjesec.

Operater Platforme zadržava pravo odobriti korisniku pristup korištenju web programa ASTRA AI unutar 24 sata nakon uspješne registracije.

Operater Platforme zadržava pravo ograničiti pristup korisnika postavljanju dodatnih pitanja, u slučaju sumnje na zloupotrebu web programa ASTRA AI.

6. KOMUNIKACIJSKA MREŽA I OPREMA

Korisnik je odgovoran za osiguranje odgovarajuće računalne opreme ili osobnog računala s odgovarajućom internetskom vezom i odgovarajuće instaliranog web preglednika za pristup Platformi ASTRA AI.

Operater savjetuje korisnicima, za učinkovito i sigurno korištenje svih internetskih usluga, kao i u slučaju pristupa Platformi ASTRA AI, da instaliraju najnoviji softver sa svim trenutačno dostupnim ažuriranjima i da koriste odgovarajuću komunikacijsku opremu koja ispunjava sve sigurnosne propise.

Operater ne preuzima odgovornost za bilo kakvu neugodnost ili štetu koja može nastati korisniku zbog problema s pristupom ili korištenjem Platforme ASTRA AI koja proizlazi iz neadekvatne opreme pretplatnika ili iz nepravilne upotrebe te opreme od strane korisnika.

7. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Operater Platforme obvezuje se na zaštitu osobnih podataka prilikom korištenja Platforme ASTRA AI od strane korisnika. Prikupljeni podaci ni u kojem slučaju neće biti preneseni trećim ili neovlaštenim osobama. Korisnik je također odgovoran za zaštitu svojih podataka osiguravanjem sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke.

Više informacija o zaštiti osobnih podataka može se dobiti u “Politici privatnosti”, dostupnoj na poveznici.

8. KORIŠTENJE PLATFORME

8.1. Besplatni korisnik platforme

Besplatni registrirani korisnik Platforme ima pristup pet (5) pitanja mjesečno.

8.2. Registrirani korisnik

Registrirani korisnik Platforme može biti samo korisnik koji je sklopio pretplatnički odnos.

Registrirani korisnik je dužan unijeti točne i istinite informacije o svojoj email adresi i ostalim osobnim podacima koji se odnose na njega i koji su potrebni za postupak registracije. Nakon unosa potrebnih informacija, primaju jednokratnu lozinku poslanu na unesenu email adresu. Smatra se da se Korisnik upoznao s Općim uvjetima nakon završetka registracije i slaže se s njima.

Nakon potvrde i unosa svih potrebnih podataka, postaje Registrirani Korisnik. Jednokratna lozinka i email adresa moraju se čuvati od strane Korisnika kao poslovna tajna. Nije dozvoljeno prenositi jednokratnu lozinku i email adresu trećim stranama i koristiti ih na više uređaja istovremeno.

Čim Operater Platforme otkrije zloupotrebu, može odmah onemogućiti email adresu i lozinku za korisnika, bez prethodne obavijesti. Email adresa i lozinka ostaju aktivni u sustavu Operatera 6 mjeseci od posljednje prijave na Platformu.

Plaćanjem mjesečne ili godišnje pretplate, Registrirani Korisnik stječe pravo koristiti alat za matematičke upute uz pomoć umjetne inteligencije.

Ako Registrirani Korisnik više ne želi primati obavijesti ili biti registriran, mora se odjaviti. To se čini pisanjem na info@astra.si.

8.3. Neregistrirani korisnik

Je osoba koja anonimno i bez registracije pristupa otvorenom dijelu portala.

9. PRETPLATNIČKI ODNOS

9.1. Zaključivanje pretplatničkog odnosa

Pretplatnički odnos za korištenje Platforme ASTRA AI zaključuje se s Držačem Platforme.

9.2. Pretplatnički paketi i druge pretplatničke usluge

Platforma ASTRA AI nudi zaključivanje pretplatničkog odnosa na mjesečnoj ili godišnjoj osnovi.

Detaljnije informacije o ponuđenim uslugama dostupne su na Platformi ASTRA AI, gdje se ponuda usluga stalno nadopunjuje i unapređuje. Informativni cjenik objavljen je na web stranici.

Držač Platforme zadržava pravo ponuditi pretplatniku određene pogodnosti, čija vrsta i trajanje su detaljnije određeni Ugovorom o Pretplati.

9.3. Prestanak pretplatničkog odnosa

Pretplata se zaključuje na razdoblje od jednog mjeseca ili jedne godine i automatski se obnavlja ako se pretplatnik ne odjavi. Odjava je moguća putem postavki profila klikom na “Upravljanje pretplatom”. Nakon odjave, usluga Astra AI će i dalje biti dostupna Pretplatniku za preostalo vrijeme mjesečne ili godišnje pretplate do sljedećeg planiranog datuma plaćanja. Povrat novca može se dogovoriti samo ako tijekom tog vremena odjavljeni Pretplatnik ne koristi uslugu Astra AI i nakon isteka preostalog vremena kada Pretplatnik još uvijek ima pristup usluzi Astra AI.

Držač Platforme zadržava pravo, iz poslovnih razloga, prestati održavati Platformu i prestati pružati usluge Korisnicima. U takvim slučajevima može jednostrano raskinuti ugovor o pretplati i dužan je obavijestiti Pretplatnika. U pisanom obavještenju, Držač mora pružiti Pretplatniku datum prestanka rada Platforme, koji je također datum prestanka Pretplatničkog odnosa, kao i sve međusobne prava i obveze Držača i Pretplatnika prema Ugovoru o Pretplati koji su sklopili.

10. PRETPLATNIČKI I PROGRAM PREPORUKA

10.1. Naknada i plaćanja

Neke usluge Platforme ASTRA AI su plaćene i naplaćuju se u skladu s trenutno važećim cjenikom.

10.2. Pretplatnički paketi

Cijena pretplate za pojedinačni pristup paketu određena je važećim cjenikom.

Cijena svakog pretplatničkog paketa obično se plaća mjesečno ili godišnje. Prva pretplata plaća se prilikom zaključivanja ugovora o pretplati, na temelju računa plaćenog putem web aplikacije stripe.com.

Računi za sve usluge koje Držač naplaćuje pretplatniku na temelju ugovora o pretplati, kao i svi podsjetnici za plaćanje računa, šalju se pretplatniku putem emaila. Pretplatnik je dužan obavijestiti Držača ovih općih uvjeta o bilo kakvim promjenama u svojoj adresi ili sjedištu ili drugim relevantnim podacima koji su važni za pretplatnički odnos.

10.3. Program preporuka

Postojeći besplatni korisnici i registrirani korisnici Platforme mogu sudjelovati u programu preporuka Astra AI. Program preporuka traje od 15. siječnja 2024. do otkazivanja.

U programu preporuka, svaki besplatni korisnik i registrirani korisnici Platforme mogu sudjelovati kao Preporučitelj.

Putem sučelja na Platformi, svi postojeći korisnici imaju pristup referalnom linku, putem kojeg mogu pozvati svoje prijatelje ili poznanike da se registriraju na Platformi. Ako pozvani korisnik ili Preporučeni zaključi ugovor o pretplati, preporučitelj će biti nagrađen dodatnim besplatnim pitanjima za korištenje Platforme. Nema vremenskog ograničenja između preporuke (preporučeni se registrira) i zaključenja pretplate (preporučeni zaključuje pretplatnički odnos).

Razine i definicije pogodnosti na različitim stupnjevima programa preporuka dostupne su svim korisnicima u postavkama profila na Platformi. Pogodnosti programa preporuka nisu prenosive. Program preporuka može se koristiti samo za osobnu upotrebu i nekomercijalne svrhe.

Korisnik može proslijediti preporuku više osoba, ali preporučitelj može imati do 25 aktivnih preporučenih. Jednom kada preporučitelj dovede 25 preporučenih (koji su sklopili pretplatnički odnos), program preporuka za njih završava, ili su dosegli posljednju razinu programa.

Držač Platforme zadržava pravo promijeniti pravila programa preporuka ako je to potrebno zbog značajno promijenjenih tehničkih ili komercijalnih okolnosti ili razloga s javne strane. Ako postoje značajno promijenjene okolnosti, Držač Platforme će pravovremeno izmijeniti uvjete programa preporuka i obavijestiti sve sudionike putem emaila.

11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAČA PLATFORME

Usluge Platforme ASTRA AI dostupne su “kakve jesu”. Držač Platforme ne nudi nikakvu jamstvo, uvjete, garancije, bilo izričito ili implicitno, za bilo koju stvar, uključujući (ali ne ograničavajući se na) izvedbu, rezultate, sigurnost, nekršenje, integraciju, neprekidno korištenje, funkcionalnost, očekivanja, zadovoljavajuću kvalitetu ili prikladnost za bilo koju posebnu svrhu.

Držač Platforme ne jamči da:

• rad Platforme ASTRA AI će biti neprekidan ili bez grešaka; • u slučaju grešaka, sve greške će biti ispravljene u najkraćem mogućem roku; • Platforma ASTRA AI će zadovoljiti potrebe korisnika ili raditi s bilo kojom hardverskom ili softverskom opremom osim one koju je odredio Držač Platforme.

Držač Platforme ne jamči rad Platforme ASTRA AI u slučaju korištenja ili integracije s proizvodima trećih strana. Držač Platforme ne daje nikakve druge jamstva ili garancije u vezi s Platformom ASTRA AI, uključujući izričita ili implicitna jamstva u vezi s adekvatnom kvalitetom, prikladnošću za prodaju i za određenu svrhu, te u vezi s nekršenjem prava trećih strana i svim ostalim jamstvima.

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Držač Platforme isključuje odgovornost za izravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja je nastala zbog korištenja ili rada Platforme ASTRA AI, čak i ako je korisnik bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

Držač Platforme nije odgovoran za bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje u pružanju Usluga, niti za ugovornu ili neugovornu štetu koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s Općim uvjetima.

Držač Platforme također nije odgovoran za gubitak poslovanja, gubitak profita, prekid poslovanja, gubitak poslovnih informacija ili bilo koji drugi ekonomski gubitak.

Držač Platforme nije odgovoran za odgovore koje pruža web program ASTRA AI. Spomenuti web program samo nudi pomoć u učenju matematike.

12. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Izvorni kod Platforme ASTRA AI, sav Sadržaj Platforme, uključujući logotipe, slike, tekstove, grafike, zvuk i ostalo intelektualno vlasništvo, isključivo je vlasništvo Držača Platforme i podliježe zaštiti prava intelektualnog vlasništva (i u smislu autorskih prava i prava industrijskog vlasništva), kako je definirano relevantnim i primjenjivim zakonodavstvom u tom području.

Instaliranjem, preuzimanjem ili korištenjem Platforme ASTRA AI, korisnik stječe samo neekskluzivno, neprenosivo, vremenski ograničeno pravo na korištenje Platforme isključivo na svom uređaju i može je koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe. Platforma je vlasništvo Držača Platforme, i instaliranjem, preuzimanjem ili korištenjem Platforme, korisnik ne stječe nikakva druga intelektualna prava ili druga prava na Platformi, osim onih koji su korisniku pruženi ovim Općim uvjetima. Korisnik ne smije praviti kopije aplikacije, izvoditi obrnuto inženjerstvo, mijenjati ili na bilo koji način ometati Platformu, iznajmljivati je ili dodjeljivati daljnje podlicence.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Držač Platforme zadržava pravo u bilo kojem trenutku prekinuti ponudu Usluga ili ograničiti pristup astra.si/ai bez ikakvog razloga, čak i ako Držač Platforme smatra da korisnik krši ove Opće uvjete.

Držač Platforme može u bilo kojem trenutku, na bilo koji način, djelomično ili u cjelini promijeniti Opće uvjete Platforme ASTRA AI, bez obzira na razlog i bez prethodne obavijesti.

Držač Platforme ima pravo povremeno mijenjati odredbe Općih uvjeta tako da odražavaju promjene u Uslugama ili načinu poslovanja, što je dužan objaviti na astra.si/ai.

Izmijenjeni Opći uvjeti stupaju na snagu na datum objave na Platformi ASTRA AI.

Svaki put kada želite koristiti Platformu, provjerite Opće uvjete kako biste bili sigurni da razumijete Opće uvjete koji se primjenjuju u to vrijeme.

Ako se ne slažete s promjenama Općih uvjeta, imate pravo prestati koristiti Usluge. Vaše daljnje korištenje ASTRA AI nakon datuma objave promjena znači prihvaćanje izmijenjenih Općih uvjeta.

Opći uvjeti objavljeni su na Platformi i stupaju na snagu na datum objave.

Na ocjenu i tumačenje ovih Općih uvjeta te prava i obveze stranaka iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima primjenjuje se slovensko pravo, isključujući pravila o sukobu zakona.

U slučaju spora povezanog s bilo kojim aspektom ovih Općih uvjeta i ako se spor ne može riješiti pregovorima, slažete se da u slučaju pravnog spora koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim Općim uvjetima i pravima i obvezama stranaka iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima, isključiva nadležnost ima sud u Ljubljani.

Za opće potrebe podrške možete kontaktirati tvrtku putem email adrese info@astra.si.

Posljednje ažuriranje: 1. travnja 2024.